Търсене:
Терариум

Жив кът земя, в който се отглеждат земноводни и влечуги

Терариум - ето една непозната, не много популярна дума, но все пак често използвана сред природолюбителите. Произходът й е от латински език - това означава земя. С други думи - това е . Много често отглежданите животни изискват терариумът да се съчетава с аквариум и тогава той се нарича акватерариум (от латинските думи аква - вода, и тера - земя). Любителите, които се интересуват от земноводни и влечуги и ги отглеждат, се наричат терариумисти.

При отглеждането на земноводни и влечуги трябва да се има предвид, че телесната им температура не е постоянна и зависи от температурата на околната среда. Това е причината някои да ги наричат студенокръвни животни. В природата с настъпването на студеното време през зимата те се скриват в различни убежища и изпадат в продължителен зимен сън до пролетта. Тази тяхна важна физиологична особеност трябва да се има предвид при отглеждането им - при застудяване земноводните и влечугите стават вяли, отказват се от храна, слабеят и заболяват. Ето защо, за да водят активен живот през цялата година, необходимо е в терариума да се поддържа оптимална температура. Изобщо за терариумните обитатели, отглеждани в условията на пленничество, са нужни непрестанни грижи, пълноценно и системно хранене, добра хигиена, постоянна температура и влажност.

На първо място абсолютно задължително е терариумът да се изолира от околната среда и да се вземат мерки срещу възможността за бягство на животните. За целта всички стени, както и покривът, трябва да са изработени от здрав материал (гъста метална мрежа, винкел и др.), а предната стена - задължително от дебело стъкло, за да се провеждат наблюдения. Освен това необходимо е вратичката да се затваря стабилно и напълно надеждно.

Температурата, която трябва да се поддържа в терариума, е в границите от 25 до 38 градуса С. Задължително се контролира с термометър, къй като при повишаването й над 45 градуса С животните могат да загинат. Отоплението се осъществява с обикновени електрически лампи с рефлектор. Добре е, ако се осигури известна разлика в температурата в отделните части на терариума. Това се постига чрез електрическа подгряваща крушка, която се монтира в единия край. Например, за да се поддържа оптимална температура в терариум с размери 40х35х30 см, е достатъчна една лампа с мощност 40-60 вата, а ако размерът е по-голям, необходимо е да се използва по-мощна електрическа лампа.

Вътрешността на терариума се подрежда така, че да наподобяват естествената среда на животните, които ще се отглеждат в него. Дъното обикновено се застила с пясък - по-едър и зърнест за влечугите и по-ситен и влажен за земноводните. Поставят се дребни камъчета и няколко по-едри камъка с интересна форма, засаждат се подходящи блатни нискостеблени растения, мъхове (обикновен и торфен) и кактуси, чиято зеленина краси терариума целогодишно. В акватерариумите задължително трябва да има воден басейн. Може да бъде пластмасова вана с вода, в която се засаждан водни растения. Добре е от камъни да се устроят различни убежища за животните (пещерки, заслони и др.), където те обичат да се крият и почиват. Изобщо вътрешното обзавеждане на терариума се осъществява според вкуса и фантазията на младия любител терариумист, съобразно с изискванията на терариумните животни. В така въздадената миниатюрна екосистема, в това кътче от живата природа животинските и растителните организми, почвата и водата трябва да бъдат в единно екологично равновесие.

В зависимост от видовете животни, които ще се отглеждат в терариума, той бива пустинен терариум, ливаден терариум и акватерариум.

Пустинен терариум

Предназначен е за отглеждане на някои видове неотровни змии, на гущери и костенурки. Представлява сух, предимно пясъчен кът с малки скални камъни, образуващи пещерка за прикритие на животните. В единия край се поставя ваничка за пиене на вода. Температурата под лампата трябва да се поддържа около 28-30 градуса С, а в противоположния край - 24-26 градуса С.

Ливаден терариум

Предназначен е за отглеждане на различни видове гущери. В едната страна е запълнен с пясък, а в другата - с тревни чимове. Задължително трябва да има малък водоем, за да могат животните да се къпят в него с удоволствие. Температурата се поддържа в границите от 28 до 35 градуса С с електрическа лампа с рефлектор, която се монтира на 15-20 см от земята.

Акватерариум

В него може да се отглеждат различни видове тритони, дъждовници, някои видове жаби и водни змии. Представлява живописен жив кът с воден басейн. Най-добре се обзавежда в голям аквариумен съд от винкел и стъкло, чиято територия е разпределена на земна и водна част. Земната е изградена от тревни и пясъчни чимове с влаголюбива растителност, а останалата част е голяма водна площ с водна растителност. Температурата се поддържа в границите 25-28 градуса С.

Важно условие за доброто състояние на земноводните и влечугите е поддържането на хигиена в терариума. За това е необходимо той да се почиства всекидневно от хранителни отпадъци и екскременти, а стъклото редовно да се избърсват с влажна кърпа или гъба за добра видимост и за провеждане на наблюдения. Терариумът трябва да се почиства и зарежда основно 1-2 пъти месечно. През това време животните се прехвърлят временно в добре затворени стъклени буркани или във вани.

А сега, след като сте приготвили турариума, какви животни можете да заселите в него? В терариума могат да се отглеждат само земноводни и влечуги, за които не съществува забрана да се ловят в природата. Трябва да се знае, че голяма част от тези животни у нас са поставени под закрила на Закона за защита на природата. Ето защо преди да тръгнете на лов, необходимо е предварително да проверите кои видове е позволено да се ловят и кои е забранено.

В страната ни от обитаващите 16 вида земноводни (4 вида опашати и 12 вида безопашати), защитени върху цялата територия са: дъждовник (саламандра), голям гребенест, малък гребенест и алпийски тритон, зелена и голяма кафява крастава жаба, дългокраката гръцка жаба и жаба дървеница. От влечугите са защитени 16 вида: обикновената блатна и каспийската блатна костенурка, балкански гекон, планински живороден гущер, змиегущер, котешка змия, змия пясъчница, змия червейница, крехар, медянка, вдлъбнаточел, ивичест, леопардов и пъстър смок, тънък стрелец и смок мишкар. Тези редки и защитени видове не трябва да ловите за отглеждане в терариуми, освен в случаи, когато се натъкнете на болни или ранени екземпляри. А когато вашите грижи и лечението са дали плодотворни резултати и животните са отново здрави и жизнени, те трябва да се върнат в естествената им среда на обитаване.

От влечугите чести и желани обитатели на терариуми са гущерите и жабите.

Дата: 11.06.2000 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Любимци | Зайчето | Терариум
© 2000-2019 Udoma.com. Всички права запазени.